The Asia Pacific Journal of Curriculum & Teaching (JuKu) (eissn: 2289-3008) is an interdisciplinary on-line fully open access refereed journal. It is published four times a year (January/April/July/October) in English and in Bahasa Malaysia. JuKu serves as a platform for discussions on emerging issues related to curriculum and teaching. JuKu is fully committed in ensuring high quality research-based publications.

Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik (JuKu) (eissn: 2289-3008) merupakan jurnal berwasit antara disiplin atas talian (open access). Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun (Januari/April/Julai/Oktober) dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. JuKu berfungsi sebagai platform untuk membincangkan isu-isu memuncul yang berkaitan dengan bidang Kurikulum dan Pengajaran. JuKu komited sepenuhnya  dalam memastikan penerbitan berasaskan penyelidikan yang berkualiti tinggi.

Vol. 12 No. 2: April 2024

View All Issues